Algemene voorwaarden

Samenwerken met Sara De Ceulaer

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor projecten, uitgevoerd door Sara De Ceulaer (of onder handelsnaam Leonic Mind of le moment décisif).  Ik, Sara De Ceulaer, ben een kleine onderneming, vrijgesteld van BTW, met ondernemingsnummer BE 0541 853975 en gevestigd in de Bergskestraat 1B, 2220 Hallaar.

a. Leonic Mind verzorgt visuele branding.  De concrete diensten en producten kunnen bekeken worden via  HYPERLINK “http://www.leonic.be” www.leonic.be.

b. Le moment décisif zorgt voor foto’s.  De concrete diensten en producten kunnen bekeken worden via  HYPERLINK “http://www.lemomentdecisif.be” www.lemomentdecisif.be.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen mij, Sara De Ceulaer en de opdrachtgever. De regels van deze voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf de offerte. Bij aanvaarding van de offerte erkent de opdrachtgever een exemplaar van de algemene voorwaarden gekregen te hebben, ervan te hebben kennis genomen en ze te hebben aanvaard. Bij een opdrachtbevestiging, erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden en ziet hij af van uw eigen of andere voorwaarden. Elke tegenstrijdige clausule aan huidige algemene voorwaarden zal niet tegenstelbaar zijn aan deze voorwaarden, tenzij ik hiermee schriftelijk heb ingestemd.

3. Deze voorwaarden moeten steeds in samenhang gelezen worden met het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken.

1        Offerte en opdracht

1. Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stel ik, Sara De Ceulaer een individuele offerte op die een overzicht van de gevraagde opdracht en de door mij gehanteerde tarieven en prijzen weergeeft. Een offerte is steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de uitvoering tegen een vaste prijs gebeurt. Alle prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter, tenzij we uitdrukkelijk anders bepalen.

2. Iedere offerte die ik opstel is slechts geldig ten aanzien van de personen tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na datum van verzending. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Elke opdracht moet worden goedgekeurd door middel van een door de opdrachtgever, ondertekende offerte of, ingeval van bestelling op afstand, door een e-mail waarin de opdrachtgever mij zijn akkoord uitdrukkelijk bevestigt. Elke offerte ondertekend door de partijen of bevestigd per mail wordt als opdrachtbevestiging aanzien.

4. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien wij (de opdrachtgever en ik) hiertoe gezamenlijk beslissen. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever.

2      Samenwerking

1. Ik, Sara De Ceulaer beschik over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, uiteraard in overeenstemming met de oorspronkelijke opdracht of offerte. Indien het nodig blijkt voor de goede uitvoering van de opdracht kan ik beroep doen op de diensten van gespecialiseerde derden, dewelke ik volledig vrij kan aanstellen. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.  Ik zal nooit aansprakelijk zijn voor fouten van derde partijen.

2. Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.  Reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en de gepresteerde uren zal ik in rekening brengen.

3. De termijnen voor oplevering die meegedeeld en gezamenlijk overeengekomen worden, kennen een louter indicatieve werking. Om kwaliteit van het opgeleverde werk te verzekeren, houd ik, Sara De Ceulaer, het recht om oplevering maximaal 10 werkdagen uit te stellen zonder dat dit mijn aansprakelijkheid op enige wijze in het gedrang brengt.  Indien de opdrachtgever vraagt de leveringstermijn in te korten, behoud ik mij het recht voor het initiële bedrag te verhogen.

4. De uitwerking van een opdracht kan indien gewenst worden onderverdeeld in deelopdrachten. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan desgewenst afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Tenzij gezamenlijk anders overeengekomen, ga ik uit van een goedkeuring van de deelopdracht indien de opdrachtgever niet binnen de 10 werkdagen reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

2.1     Website projecten

1. De uitvoering van de hostingsdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele ruimte. Ik, Sara De Ceulaer, verkrijg een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, mededelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingsdiensten.

2. De registratie en hernieuwing van hosting kosten en licentiekosten voor het gebruik van thema’s, plugins, backup systemen, e.a. gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens door hen bepaalde regels en procedures. Door de registratie en licenties ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de opdrachtgever en de bevoegde instantie waarin ik, Sara De Ceulaer, slechts een verbindende rol vervul. De registratie en hernieuwing van de kosten gebeurt enkel na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de opdrachtgever. Ik kan nooit verantwoordelijk gehouden worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot een verlies van functionaliteit en de gevolgen daarvan leidt.

3. Indien de opdracht bestaat uit een dienstverlening op lange termijn (bijvoorbeeld support- en hostingsdiensten) dan moet de opdrachtgever zich onthouden van elk gebruik dat op significante wijze hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde afnemer van onze dienstverlening, zogenaamd excessief gebruik. Ik, Sara De Ceulaer, zal de opdrachtgever informeren omtrent het overmatige gebruik en maatregelen bespreken die dit gebruik kunnen beperken.  Indien het overmatig gebruik van structurele aard is kan ik de opdrachtgever verplichten over te schakelen op een aangepast dienstenniveau. Dit is het geval indien de behoeften van de opdrachtgever gewijzigd zijn. Ik heb heeft het recht om mijn verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten zolang geen oplossing voor de structurele overbelasting is gevonden.

2.2    Grafisch werk, foto en video

1. De opdrachtgever kan in geen geval de brondocumenten van tussenliggende of afgewerkte projecten opvragen.

3      Prijzen en betalingen

1. De door mij, Sara De Ceulaer, gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, bevatten deze tarieven en prijzen alle bijkomende kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals gebruik van camera- en IT-apparatuur, met uitzondering van reiskosten, aankoop van wordpress plugins en thema’s, aankoop van lettertypes of stock materiaal, aankoop of huur van props voor foto’s en video, of te betalen inkom of huur van locaties.

2. Ik, Sara De Ceulaer, kan ten allen tijde overgaan tot een herziening van de gehanteerde tarieven en prijzen. Ik breng de opdrachtgever hiervan ten minste 30 dagen voorafgaand aan de herziening via mail op de hoogte. Een herziening is enkel mogelijk in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens twaalf (12) maanden werd verstreken sinds de offerte of sinds de meest recente prijsherziening. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven

3. Bij gebrek aan uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen zal ik, Sara De Ceulaer, op maandelijkse basis factureren of na de uitvoering van een deelopdracht . Elke factuur wordt aanzien als aanvaard, als de opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen na verzending grondig gemotiveerd protest aantekent. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

4. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer zoals op de voorkant van de factuur vermeld staat. De vervaldag geldt als ingebrekestelling. Elke onbetaalde factuur wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties van 8% of een minimum van €75. Deze verhoging staat los van de schadeloosstelling wegens schending van auteursrechten en gerechtskosten.  Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend.  Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden.

5. Elke herinnering verstuurd aan de opdrachtgever kan worden gefactureerd aan €10 per zending, onder voorbehoud van eventuele gerechtsdeurwaarderkosten die eveneens ten laste van de opdrachtgever komen.

4      Duur en beëindiging

1. De duur van deze overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten, zijnde van bepaalde of onbepaalde duur.

2. In geval van een overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel ik, Sara De Ceulaer, als de opdrachtgever het recht om de overeenkomst ten allen tijde eenzijdig per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van drie maanden, beginnende de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.

3. Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling.

4. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

4.1     Website projecten

1. Indien de opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen geen beroep meer wil doen op mij, Sara De Ceulaer, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de website goed te laten functioneren.  Ik zal in geen geval de website in orde zetten op een ander platform.  Mijn samenwerking met de nieuwe partij om de website over te zetten, wordt gefactureerd volgens geldend uurtarief.

2. In geval van een overeenkomst van bepaalde duur, met een doorlopend karakter (zoals hosting of support), zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur van die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Iedere partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een opzegging bij het verstrijken van de duur. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste drie maanden voor het verstrijken van de duur van deze overeenkomst.

5      Intellectuele eigendom

1. Ik, Sara De Ceulaer, behoud het eigendom van alle opdrachten tot de factuur volledig door de opdrachtgever werd betaald.  Op het moment van betaling kan een overdracht gebeuren, zoals hieronder verder uitgewerkt.

2. De overdracht heeft geen betrekking op concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de know-how van mij, Sara De Ceulaer.  De overdracht heeft geen betrekking op software en andere producten, gebruikt in het project, waarvan de eigendomsrechten niet aan ons toekomen.

5.1     Website projecten

1. Bij oplevering van een website project worden de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het afgewerkte product overgedragen aan de opdrachtgever.

2. Alle door mij, Sara De Ceulaer, gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen zoals vermeld op offerte en factuur. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart.

3. Ik, Sara De Ceulaer behoud wel het recht om ten allen tijde een verwijzing te maken naar uw handelsnaam en/of handelstekens als een van mijn referenties in mijn portfolio.

4. De opdrachtgever kan zich niet verzetten tegen een vermelding van de naam Leonic Mind op een geschikte plaats op de website, tezamen met een hyperlink naar de homepage van Leonic Mind.

5.2    Grafisch werk, foto en video

1. De exploitatie van de werken die het onderwerp van deze opdracht uitmaken, is onderworpen aan de bepalingen betreffende het auteursrecht (meer bepaald het Wetboek Economisch Recht, Boek XI) en is beperkt tot de beschrijving zoals op de offerte en de factuur werd opgenomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoud ik, Sara De Ceulaer, de intellectuele eigendom op zijn werken.  Elke exploitatie van de werken van mij, Sara De Ceulaer, die onderwerp zijn van de bestelling, kan zich pas voordoen bij schriftelijk akkoord van mij, Sara De Ceulaer en met vermelding van mijn naam.

2. De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk m.b.t. het bekomen van toestemmingen van personen en objecten vertegenwoordigd in het werk, alsook van de teksten en legendes die de toegelaten exploitatie kunnen vergezellen.

3. De toestemming m.b.t. de reproductie en/of de mededeling aan het publiek vindt pas plaats na betaling van de overeengekomen prijs.

4. De rechten en/of de documenten die het onderwerp uitmaken van huidige bestelling, kunnen in geen enkel geval worden overgedragen aan derden, behoudens schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van mij, Sara De Ceulaer.

5. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

6. De opdrachtgever is gehouden te allen tijde de morele rechten van mij, Sara De Ceulaer te respecteren. Meer bepaald, dient de opdrachtgever de integriteit van de werken te respecteren, ze niet te vervormen of te verminken en trouw te blijven aan de originele kleuren ervan. Mijn naam, Sara De Ceulaer, dient duidelijk, volledig, ondubbelzinnig en bij elke exploitatie opgenomen te worden en wel op volgende wijze: « Sara De Ceulaer © sofam – jaartal ».

7. De opdrachtgever zal elke wijziging aan een ontwerp door Sara De Ceulaer laten uitvoeren.

8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven alle andere rechten (waaronder oa. de kabelrechten, reprografierechten, thuiskopie, openbaar leenrecht, enz.), inclusief het tentoonstellingsrecht, voorbehouden aan mij, Sara De Ceulaer.

9. In geval aan de opdrachtgever een exclusieve licentie wordt verleend, of de intellectuele eigendomsrechten schriftelijk worden overgedragen, staat de opdrachtgever toe dat ik, Sara De Ceulaer, de werken die het onderwerp van de bestelling uitmaken, kan blijven exploiteren met het oog op de promotie ervan (meer bepaald op mijn eigen websites en in mijn portfolio) en dit met respect voor de afgebeelde personen en objecten.

10. Ik, Sara De Ceulaer, verbind me ertoe de werken ter beschikking van de opdrachtgever te houden gedurende een periode van 5 jaar na factuurdatum. Ik kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer de bestanden ten gevolge van een informaticacrash verloren zouden gaan.

11. Elke exploitatie van het werk die niet uitdrukkelijk werd toegestaan, is verboden. Ingeval van een niet-toegestane exploitatie behoud ik, Sara De Ceulaer, me het recht voor de schadevergoedingen en interesten te vorderen conform de SOFAM-tarieven die kunnen gedownload worden op de website  HYPERLINK “http://www.sofam.be” www.sofam.be : 200 % van het basisrecht ingeval van gebruik zonder voorafgaande toestemming ; 100 % van het basisrecht ingeval van gebruik zonder vermelding van de naam; 200% van het basisrecht ingeval van bewerking van het werk zonder voorafgaande toestemming van mij, Sara De Ceulaer, of ingeval van schending van de integriteit van het werk.

6      Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever vrijwaart mij, Sara De Ceulaer, van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

2. De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde opdrachten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.  Ik, Sara De Ceulaer, ben in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. Ik ben evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

6.1     Website projecten

1. In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van mij, Sara De Ceulaer, zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Mijn aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.

2. Ik, Sara De Ceulaer, ben niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiende uit :

a. elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud van de site door derden en/of door de opdrachtgever, hierin begrepen daden van hackers;

b. elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde informatie en gegevens;

c. het gebruik van afbeeldingen, video, teksten of hyperlinks die de rechten van derden schaden

3. De opdrachtgever is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik dat gemaakt wordt van zijn virtuele opslagruimte. Hierbij moet hij ook zorg dragen voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Indien de opdrachtgever een sterk vermoeden heeft of vaststelling doet van een geschonden vertrouwelijk karakter, moet hij mij, Sara De Ceulaer, spoedig op de hoogte brengen zodat gepaste handelingen genomen worden.

4. Het staat opdrachtgever in principe vrij de website ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het is absoluut niet toegestaan om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende;

a. Gebruik van processen, programma’s, spamming- en hackingtechnieken of andere praktijken die mij, Sara De Ceulaer, of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de verleende hostingsdiensten.

b. Gebruik met oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke.

c. Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of het verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten.

d. Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden.

e. Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden voor niet-toegelaten handelingen.

7      Vertrouwelijkheid

1. Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, aanpak, werkwijze, offertes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

8      Tenslotte

nog wat informatie over deze overeenkomst

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra een overeenkomst van welke aard dan ook ontstaat tussen mij, Sara De Ceulaer, en de opdrachtgever. Dit betekent dat deze voorwaarden reeds van toepassing zijn op onze aanbiedingen en offertes. Deze voorwaarden beheersen op uitsluitende wijze de manier waarop een opdracht door mij wordt uitgevoerd, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkingen die in onderling overleg tot stand komen.

2. Ik, Sara De Ceulaer, heb het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde aan te vullen of te wijzigen, maar deze nieuwe voorwaarden worden uitsluitend toegepast op toekomstige opdrachten.

3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen ik, Sara De Ceulaer, en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

4. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Ik, Sara De Ceulaer, heb het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking